הגעתם לגיל… פנסיה? כדאי שתכירו את אופן החישוב.

שעון

המשכורת הקובעת לצורך חישוב פנסיה היא המשכורת שממנה מחושבים אחוזי הפנסיה לצורך קצבת פנסיה תקציבית.

המשכורת הקובעת מורכבת ממשכורת היסוד ומהתוספות הקבועות שהיו משולמות לעובד בסמוך לפרישתו לגמלאות.

המשכורת הקובעת מתעדכנת בהתאם להסכמי שכר ותוספות יוקר וכן בהתאם לשינויים שחלים בשכר של עובדים שטרם פרשו.

מה מותר ומה אסור לנכות מהמשכורת שלכם- גזרו ושמרו!

ניכוי שכר

כעיקרון, משכורתו של העובד היא כספו ולפיכך המעביד אינו רשאי לפעול באופן שרירותי ולנכות משכרו של העובד ניכויים כאוות נפשו, אלא רק את אותם הניכויים אשר הותרו לו במפורש על פי חוק.

החוק מסמיך את המעסיק לנכות ממשכורתם של עובדיו ניכויי חובה על פי חוק – כגון מס הכנסה וביטוח לאומי, ניכויים לקופת גמל, קנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי, דמי טיפול ארגוני או דמי וועד אשר נקבעו בהסכם קיבוצי. כן ניתן לנכות ממשכורות של העובד סכומי עיקול על פי צו של בית המשפט או הוצאה לפועל- ניכויים אלה ניתן לנכות גם ללא הסכמתו של העובד.

בנוסף החוק מסמיך לנכות מהעובד ניכויים וולונטריים לפי בקשתו או הסכמתו – לדוגמא החזרים של הלוואות מהמעביד או מוועד העובדים. העובד רשאי לתת הסכמה מראש ובמפורש גם לניכויים בעבור הטבות רשות כגון ניכויים על ארוחות שמקבל במקום העבודה או ביטוחים קולקטיביים באמצעות מקום העבודה .

המעביד רשאי לנכות מהמשכורת האחרונה טרם סיום יחסי העבודה את יתרת חובו של העובד כלפיו- למשל סכומים עודפים שקיבל, כגון דמי הבראה אשר שולמו במלואם מראש. עם זאת אין למעסיק היתר לנכות חוב ששנוי במחלוקת או חוב לצד שלישי.

4 נתונים חשובים על ימי מחלה שכדאי לכם לדעת:

  1. עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה למעלה מיום אחד, זכאים לתשלום מהמעסיק עבור ימי המחלה.
    1. עבור היום השני והשלישי של תקופת ההיעדרות זכאים ל- 50% משכר העבודה הרגיל והחל מהיום הרביעי והלאה זכאים ל- 100% משכר העבודה.
    1. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה, בניכוי התקופה שהעובד קיבל עבורה דמי מחלה.
    1. אם בהסכם עבודה קיבוצי או בחוזה העבודה האישי נקבעו הוראות מיטיבות יותר מאלה הקבועות בחוק, זכאי העובד לדמי מחלה בתנאים המיטיבים.

והעיקר, תהיו בריאים J

על קנסות ונזקים

רבים שואלים אותנו האם ניתן להטיל על עובד קנסות בשל נזקים אשר גרם למעביד?

כדאי לדעת:

המעסיק רשאי להטיל על עובד קנס בשל נזק אשר נגרם עקב טעות של העובד רק אם סכום הנזק אינו שנוי במחלוקת והעובד מסכים מפורשות ובכתב לניכוי הקונקרטי, כאשר ברור לו מראש מהו גובה הניכוי. אין תוקף להסכמה כללית מראש כדי לחייב עובד בנזקים עתידיים כלליים אותם עלול לגרום למעסיק.

על אילו נזקים מדובר?!

ישנם נזקים שמתרחשים מעצם טבעה של עבודה מסוג מסוים- למשל שבירת כלים במסעדה על-ידי מלצרים וטבחים, או שריטת מכונית על ידי נהגי תובלה. דרישה של מעסיק כי העובד ישלם קנס בשל נזקים כאלה בלא הסכמת העובד הינה דרישה בלתי חוקית. במידה שהמעסיק סובר כי הנזק נגרם עקב התרשלותו הבלתי סבירה של העובד, הוא רשאי לתבוע אותו בבית הדין- שם תוכרע שאלת רשלנותו, אחריותו של העובד וגובה הנזק לו גרם, אם בכלל. המעסיק אינו יכול להכריע על דעת עצמו בשאלות אלה ולדרוש קנסות בגובה כלשהו בהתבסס על החלטתו בלבד.

האם ניתן להטיל על עובד קנסות בשל הפרת התחייבות לתקופת עבודה מינימלית אצל המעסיק?

לעיתים, כאשר המעסיק מממן הכשרות והדרכות לעובד, מתבקש העובד לחתום על חוזה הקובע תקופת התחייבות מינימלית לעבודה אצל המעסיק. הסכמים מסוג זה קובעים קנסות שונים בכדי להרתיע עובד אשר מבקש לעזוב את מקום העבודה עוד בזמן ההכשרה או טרם סיום התקופה הקבועה בחוזה.

קניסת העובד כהחזר עלויות ההכשרה, תהיה חוקית אך ורק אם הקנס אכן מהווה החזר של עלויות ההדרכה בפועל ומשקף חלק יחסי של תקופת ההתחייבות לעומת תקופת העבודה אשר עבד בפועל. כך, במידה שעובד התחייב לעבוד אצל המעסיק במשך שנה אך עזב לאחר עשרה חודשים- אין זה סביר כי המעביד יקנוס אותו בגובה מלוא עלות ההכשרה, אלא רק בגובה של כשישית מעלות זו.

כל מה שכדאי לדעת על שעות נוספות

שעון

בהתאם לסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, חישוב שכר השעות הנוספות, המכונה גם גמול שעות נוספות, נעשה באופן הבא:

גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול:

  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות – תשלום בסך של 125% ביחס לשכר שעת עבודה רגילה. כלומר, תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה.
  • עבור כל שעה מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, כלומר, החל מהשעה השלישית ואילך – תשלום בסך של 150% ביחס לשכר שעת עבודה רגילה. כלומר, תוספת של 50% על ערך שעת העבודה רגילה.

גמול שעות נוספות כשהשכר משולם לפי תוצרת:

  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעתיים הנוספות הראשונות – תשלום בסך של 125% ביחס לשכר הרגיל עבור אותה יחידה. כלומר, תוספת של 25% על ערך היחידה.

עבור כל יחידה שנעשתה בשעות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, כלומר, החל מהשעה השלישית ואילך – תשלום בסך של 150% ביחס לשכר הרגיל עבור אותה יחידה. כלומר, תוספת של 50 על ערך היחידה.

אז תפתחו שעון ותהיו על זה.

שכר, חגים ומה שביניהם…

תשלום שכר

יש לא מעט בלבול בכל הנוגע לתשלום שכר עבור ימי חג.

באנו לעשות לכם סדר…

בהתאם לדין, ולרבות בהתאם לצו ההרחבה להסכם המסגרת 2000, יש להבדיל בין עובדים חודשיים לעובדים שאינם חודשיים, כגון עובדים יומיים או שעתיים.

עובדים חודשיים מקבלים שכר חודשי רגיל גם בחודש הכולל את ימי החג, אולם הם אינם זכאים לדמי חגים, כלומר, תשלום נפרד עבור ימי החג.

עובדים שאינם חודשיים, אשר לא נעדרו מהעבודה סמוך ליום החג, כלומר, יום לפני החג ויום אחרי החג, אלא בהסכמת המעביד, יהיו זכאים, לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, לתשלום מלא בעבור ימי החג, במידה והם נעדרו בהם ממקום עבודתם, זאת בתנאי שימי החג הללו לא חלים ביום שבת ואף לא ביום ששי, או במקרה והם עובדים בשבוע עבודה מקוצר.

עובדים לא חודשיים שאינם יהודיים יכולים לבחור בין ימי החג היהודיים לבין ימי החג הנהוגים לפי דתם.

ימי החג היהודיים מוגדרים כ-9 ימי החג הבאים: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

צו ההרחבה

צו ההרחבה שלעיל, אשר קובע את הזכאות של עובדים לא חודשיים לדמי חגים, איננו מציין מהו גובה התשלום עבור ימי החג.

עם זאת, הפרשנות המקובלת היא שלגבי עובד יומי, המדובר בתשלום זהה לתשלום עבור יום עבודה רגיל. ולגבי עובד שעתי, המדובר בתשלום עבור מספר שעות העבודה הממוצע ליום לפי השנה האחרונה, כאשר בכל מקרה, התשלום הנו ללא תוספות שונות כגון דמי נסיעות, גמול שעות נוספות וכדומה.

והעיקר, חג שמח J

שכר מינימום- אל תסתפקו בפחות

שכר עובדים

שכר מינימום הוא השכר המינימלי שעל המעסיק לשלם לעובדו בעבור עבודתו.

במידה ששכרו של העובד נמוך משכר המינימום, חייב המעביד להשלים את שכרו עד לגובה המינימלי לפחות.

שכר מינימום יומי לעומת חדשי

שכר מינימום יומי הינו החלק ה-25 של שכר מינימום חודשי לגבי עובד המועסק שישה ימים בשבוע והחלק ה- 21.6 לגבי עובד המועסק חמישה ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה הינו החלק ה-182 של שכר המינימום החודשי.
בערכים נומינליים נכון לחודש יוני 2018 שכר המינימום החודשי עומד על 5,300 ₪ ושכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ₪.

מהם יסודות השכר הקובע לתשלום שכר מינימום על-פי חוק?

בשכר שאותו יש להשוות לשכר המינימום נכלל שכר יסוד, תוספת יוקר וכל תוספת קבועה, למעט תוספת משפחה, תוספת וותק, תוספת משמרות, משכורת י"ג, מענקים שנתיים והחזר הוצאות, גמול עבור שעות נוספות, כוננויות, תורנויות וכד'.

חשוב לדעת כי לאור קיומן של התוספות הכלולות והבלתי כלולות, ייתכן מצב בו עובד אשר מרוויח שכר הגבוה משכר המינימום (עקב תוספות לא כלולות) יקבל תוספת השלמה לשכר מינימום.

מצב זה נוצר כאשר השכר הקובע אותו יש להשוות לגובה שכר המינימום, הוא אכן נמוך יותר מהנדרש על פי חוק.

כל מה שכדאי וצריך לדעת על המועד לתשלום השכר.

יום תשלום השכר

יש להניח שכולכם יודעים מהו התאריך החודשי הקבוע בו אתם זכאים לקבל את תשלום השכר.

אבל לא בטוח שכולכם יודעים שהמעסיק מחויב לשלם את שכרכם באפן חודשי עם תום החודש שעבורו משולם השכר.

ובנוסף, כדאי וחשוב לדעת כי לעובד בשכר שעתי, בשכר יומי או לפי תפוקה, יש לשלם בתום מחצית החודש שבו הועסק העובד, אלא אם כן חל עליו הסכם שנקבע בו מועד אחר, או בתום החודש, אם העובד עבד במשך כל החודש וקיבל מקדמות.

ומה עושים במקרה של הלנת שכר?

איחור במועד תשלום השכר, כאשר מדובר בשכר מינימום, מהווה עבירה פלילית.

אם שכר העבודה לא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, העובד זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר. כמו כן ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

ועל אילו פיצויים מדובר?

הפיצוי מחושב על פי הברוטו של שכר העבודה והולך ועולה בשבועות שלאחר מכן. כלומר, בשבוע הראשון של הלנת השכר אתם זכאים לפיצוי בשיעור של 5% ובשבועות הבאים אחריו אתם זכאים ל- 10% או, לחילופין, אתם זכאים לקבל תוספת הצמדה וריבית של 20%. שימו לב שתקבלו את הגבוה מבין שתי האופציות.

מתי מתיישנת תביעה על הלנת שכר?

על תביעה לקבלת שכר עבודה חלה תקופת התיישנות רגילה כשל חוב אזרחי של שבע שנים.
הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן או תוך שישים יום מהיום שהעובד קיבל את השכר שבו קשור הפיצוי (לפי המוקדם).
בית הדין רשאי להאריך את תקופת ההתיישנות במידה שיוכח שההלנה היא שיטתית.

חשבות שכר במיקור חוץ- 5 הסיבות למה זה משתלם יותר!

אייקונים

אז מה עושים?

תחשבו רגע על חשבות שכר…. 10 ימים בחודש של עבודה אינטנסיבית שכוללת קליטת עובדים חדשים, תיקון נתוני עובדים ותיקים, הוספת קופות גמל ומוסדות אחרים להפרשות סוציאליות, הנפקת דוחות לרשויות, התממשקות להנהלת החשבונות ושיחות עם העובדים שצריכים בירורים. כן, כל זאת ב- 10 ימים של טרפת. והרי בחודש יש כ- 20 ימי עבודה.

בינגו- הנה אפשרות ברורה לחסכון. החיסכון בכסף עצום, שכן, לרוב, משלמים לפי תלוש ואז התשלום מדויק לחלוטין.

מיקור החוץ מאפשר לנו לעבוד עם חברה שיש בה מספר חשבות שכר בכירות כך שיש רציפות בעבודה לאורך כל החודש ולאורך כל השנה.

איך זה קשור אלינו?

אנחנו בלב תשעשרה קמות כל בוקר כדי לעבוד במקצוע שבחרנו: "חשבות שכר" (והנהלת חשבונות), כל העוסקות בחשבות שכר בוגרות קורס חשבות שכר בכירות ובעלות ותק של כמה שנים.

חובה להיות מעודכנים

מי כמוכם יודע שדיני העבודה בישראל משתנים ללא הרף. חוקים שמתעדכנים ומתחדשים לצד תוכנות חדשות שצצות חדשות לבקרים. צוות חשבות השכר של לב 19 מעודכנות בכל החוקים, העדכונים, השינויים והתוכנות.

פיקוח מקצועי

בחשבות שכר כמו בחשבות שכר, אין מקום לטעויות.

בעבודה אתנו על כל תלוש ותלוש עוברת חשבת שכר בכירה וכך נמנעות טעויות.

במסגרת השירותים שלנו אנחנו משיבות לבעיות של עובדים בשם החברה. העובד לעולם לא ירגיש שהוא מתנהל מול מיקור חוץ.

זמן ניהולי, כבר אמרנו?

הזמן שעומד לרשותך לניהול העסק הינו משאב מוגבל מאוד ולכן עבודה עם חשבות שכר במיקור חוץ תאפשר לך חיסכון עצום בזמן ניהולי. העבודה מולנו תמיד נעשית לזמן ובזמן.

אנחנו מציעות חסכון הן בזמן הניהולי והן באנרגיה הניהולית- אין לכך תחליף!

בשורה התחתונה- כדאי לזכור שהעולם הדיגיטלי שטוח ומאפשר לעבוד מכל מקום לכל מקום. זוהי בדיוק העובדה שמאפשרת לנו לעבוד בדיוק. בשבילך.

הרפתקה בעיצוב

משרד לב 19

המעצבת המוכשרת מיכל סביון קושמרו הגיעה ללב תשעשרה בצפת כדי לעשות למרחב העבודה שלנו "מתיחת פנים" ולהתאימו ביתר דיוק לצרכים שלנו. ניצלנו רגע קצר של מנוחה כדי לשמוע ממנה על תהליך עיצוב המרחב מחדש.

איך ייראה חלל העבודה שלנו?  מכיוון שהחזון של לב תשעשרה הוא קהילה, נשים ו

מקצועיות, מרחב העבודה יעוצב כחלל משותף, שיאפשר קשר עין בין כל הנשים העובדות בו. יותר כיף לעבוד ביחד, ליצור אינטראקציות מהנות ונעימות במהלך היום. זה תומך ביצירת אווירה משפחתית וסביבת עבודה נעימה. השקיפות בין חללי העבודה האישיים תחזק את ערך השקיפות בעבודה, שהוא ערך חשוב מאוד ללב תשעשרה. בנוסף, מכיוון שהנהלת חשבונות היא עבודה מונוטונית, המחייבת שעות רבות של ישיבה מול מסכי המחשב, נעצב בחלל גם פינות ישיבה נעימות, להתאווררות ולשיחות חבריות ומקצועיות.

לפי מה את בוחרת את הצבעים והדימויים? בחירת הצבעים והדימויים תיעשה מתוך רצון שהם יהוו השראה לחשיבה מחוץ לקופסה. למרות מונוטוניות העבודה, יש חשיבות לעבודה יצירתית גם בתחום הנהלת החשבונות. עובדות שיש באפשרותן לבטא את היצירתיות שלהן הן עובדות שמחות יותר, מאושרות יותר. הצבעים יתרמו גם הם ליצירת חלל נעים ואווירה משפחתית.

ואיך ייראו שטחי האחסון? ממש לא ייראו כמו מחסן! בכל משרד יש צורך לאחסן תיקים וקלסרים רבים, מה שלפעמים יוצר גודש חזותי, לא נעים. סוג של בלגן כזה. בלב תשעשרה נעצב ספרייה אחת גדולה, שמחה וצבעונית, שבה תוכלו לאחסן את כל התיקיות והקלסרים.

ומה עם המטבח? אנחנו שומרות על כשרות ואנינות טעם…. המטבח יהיה חלל גדול ופתוח, שיהיה מרווח מאוד ונוח. יהיה בו שולחן מרכזי לארוחות משותפות ואזור נרחב שיהיה מיועד להכנת המזון. זה המקום שבו ננסה להשתמש בחומרים ממוחזרים. בדרך זו ננסה להעביר מסר לעובדות, ואולי גם נצליח לשנות הרגלים. נושא המִחזור מדובר מאוד בשנים האחרונות ומקבל ביטוי בתקופה האחרונה.

ואיך תיראה בחירת החומרים? באזורים הפתוחים, כגון מטבח ופינות ישיבה,נחפש חומרים טבעיים, ממוחזרים, או כאלה שעברו תהליכי ייצור ידידותיים או שבעברם שימשו כמוצר אחר.  בחללי העבודה יהיו אריחי שטיח ליצירת אקוסטיקה טובה וסביבת עבודה שקטה. והשולחנות יהיו מהסוג המכונה בנצ'ים, המיועדים לישיבה בקבוצות לפי צוותים.

וכמה יעלה השיפוץ הזה? מאחר שהתקציב מצומצם, כ-100,000 ₪ ל-200 מ"ר, ניצור סדר עדיפויות: 1) אקוסטיקה; 2) מרחב עבודה משותף-פרטי; 3) חומרים ליצירת שקיפות; 4) חלל משותף מזמין.

ואם לא הייתה לך הגבלת תקציב, מה עוד היית עושה? משקיעה בגופי תאורה, בריהוט מעוצב ועכשווי לחלל המרכזי, בבניית חדרי שירותים חדשים וביצירת גינה מטריפה. גינה שכיף להיות בה, לנוח, לשוחח. גינה עם פינות ישיבה, צמחים ירוקים ופרחים פורחים.  

ומה עם חדר מנהלים? לא נראה שיש צורך בחדר מנהלים, לפחות לא כאן. אני בעד אינטראקציה עם העובדות, ובמקרה של לב תשעשרה, זה מתחבר לכל הערכים של המקום ומייצר יחסים בגובה העיניים, מחויבות והדדיות.

מי יהיו בעלי המקצוע שתבחרי לעבוד איתם בשיפוץ? חשוב לי שהם יהיו מקומיים, כלומר תושבי צפת. כמובן שעליהם להיות עם תשוקה לעבודה ומחויבות לפרויקט.

וכמה זמן יימשך השיפוץ? מכיוון שבזמן השיפוץ המקום צריך לתפקד כרגיל, השיפוץ ייקח קצת זמן. התוכנית היא שאחרי חודש תוכלו כבר ל"גזור את הסרט" ולחזור לשגרת עבודה  במרחב עבודה צבעוני, נעים ומשמח! 

על יזמות חברתית, מיזם חברתי ויזמת חברתית אחת מיוחדת במינה

צוות העובדות שלנו

המונח "יזמות" בכלל ו"יזמות חברתית" בפרט שינה הגדרתו וצורתו במהלך השנים עד שהתגלגל למשמעות העכשווית שלו. והיום בויקיפדיה נמצא את ההגדרה הבאה: "יזמות חברתית הוא מונח המתייחס לאדם או קבוצות אנשים הפועלים למציאת פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בתחומים שונים כגון: חינוך, רווחה, איכות הסביבה, צמצום עוני, זכויות אדם, ועוד. מרבית המיזמים פועלים כארגונים לא ממשלתיים וללא מטרות רווח, במסגרת עמותות או חברות לתועלת הציבור . עם זאת, ישנם ארגונים שיש בהם מטרת רווח, אך היא אינה יחידה ועיקרית ולצדה יש מטרות חברתיות. ארגונים אלו נחשבים גם כמיזמים חברתיים."

ביזמות חברתית מתקיים ניסיון לתת מענה לבעיה, כאשר היזם החברתי טוען שיש לו רעיון המציע פתרון למצוקה חברתית ומהנקודה הזו צומחת יזמות שנובעת מצורך. סוג אחר של יזמות חברתית מונעת מתוך חזון או אידאל.

מאחורי כל מיזם מוצלח עומד יזם משוגע לדבר. או יותר נכון-יזמית

.
חנה רדו, יזמית חברתית אשר לא נחה לרגע וכנראה שגם לא תנוח עד שתרגיש שהשיגה את כל מטרותיה ושאיפותיה הקשורים לחברה בכלל ולחברה הישראלית בפרט.

חנה פועלת ליצירת תעסוקה חדשה ואיכותית לנשים בפריפריה הרחוקה. היא הקימה 4 מיזמים חברתיים בפריפריה, מתקציבים לא גבוהים, כשהבונוס הוא העשייה החברתית המתלווה אליהם.

האני מאמין של חנה רדו: "אני מאמינה באנשים בכלל ובאנשים עם אג'נדה בפרט, אני מאמינה שדברים רעים קורים כאשר אנשים טובים שותקים. אני לא יושבת על הגדר- כשאני רוצה להשפיע, אני פועלת ועושה".

והיא אכן עושה…

חנה הקימה את לב תשעשרה– מיזם חברתי אשר נבע משילוב בין חזון אישי לבין צורך במציאת פתרון לבעיה חברתית.

לב תשעשרה- לתת תקווה

חנה פגשה את נשות צפת והבינה שאם היא לא תקום ותעשה מעשה, כנראה שאף אחד לא יעשה זאת. חנה האמינה בנשות צפת וביכולת שלה להקים עבורן מקום תעסוקה אשר יביא אותן למצב של עצמאות כלכלית ויציאה ממעגל האבטלה בזכות הכישורים והידע שלהן.

חנה שאפה להפרחת השממה וליצירת תקווה בעיר שהמציאות היום יומית בה מאתגרת. רוב הנשים מובטלות תקופות ארוכות ונתמכות ע"י שירותי הרווחה. נשים עם אפס הזדמנויות ביחס לכישוריהן.

חנה מאמינה כי תעסוקה איכותית ופרנסה מכבדת "משנים גורל" וסדרי עולם עבור האישה ומשפחתה, ולכן מטרתה הייתה שכמה שיותר נשים ייכנסו למיזם "לב תשעשרה" ועל ידי כך תשתנה המציאות, עבורן, עבור משפחותיהם ועבור החברה בכלל.

עובדת מסודר

בלב תשעשרה מתבססים על זיהוי היכולות של נשים שרוצות לעבוד ומתאימים להן את הלקוחות המתאימים.

המיזם מתנהל כמו עסק לכל דבר ועניין, מערכת דוחות שנבנתה בכלי BI , מעדכנת באון-ליין על מצבה של החברה מול התחזיות, מול הלקוחות ומול העובדות. עסק של המאה ה-21.

המודל העסקי בלב תשעשרה הנו רווחים עצמיים שהמיזם מרוויח בכוחות עצמו. חנה הבינה כי החוזקה שלה היא ב"למכור" את שירותי המיזמים שלה ללקוחות שצריכים שירות. ההגדרה של חנה לעסק חברתי היא ש- 50% מהרווח חוזר לעובדות, ששכר העובדות מתחיל מ- 10%
מעל שכר המינימום וכי ההכשרות של העובדות נעשות ע"ח העסק החברתי.

נכון להיום, יש עשרות נשים צעירות, ללא ניסיון, שרוצות לעבוד במיזם. חנה אוהבת לגייס נשים מוכשרות בעלות מוטיבציה להצליח והגיע רחוק.

והנה ציטוט מתוך דברים של נטע סופר תשובה , אחת מהנבחרת של לב תשעשרה:
"אוקטובר שנה שעברה בדיוק לאחר חג הסוכות
אחרי שנים שישבתי בבית ללא תעסוקה,
הגעתי לראיון עבודה אז למדבר 19 ,אבל בלב תשעשרה .
הגעתי לבלונדינית יפיפייה עם עיניים ירוקות וטובות בשם גבריאלה …
אז אפילו לא תיארתי עד כמה היא מיוחדת מבפנים עוד יותר !
את כל השנה לא אפרט לכן את כל הגלגולים שעברתי בעבודה עצמה .
אבל יכולה לומר לכן שאני כל כך שמחה שהייתי חלק מהדבר הגדול הזה .
כל אחת ואחת מכן היא עולם ומלואו
כל אחת מכן היא סופרוומן
מכל אחת מכן לקחתי משהו חיובי שילך איתי לכל החיים !
תודה לכן על השנה המשמעותית הזו על רגעי הצחוק וגם המרמור על הכיף אתכן.
זכיתי בכן !! ❤
אוהבת אתכן מלכות."

בשורה התחתונה, חנה מאמינה כי עסק חברתי הנו עסק שדוגל בכלכלה מקומית מקיימת, תומך בפיתוח הקהילה ודואג לעובדיו ובני משפחתו.

ואת זה היא עושה הכי טוב!

נגישות