על קנסות ונזקים

רבים שואלים אותנו האם ניתן להטיל על עובד קנסות בשל נזקים אשר גרם למעביד?

כדאי לדעת:

המעסיק רשאי להטיל על עובד קנס בשל נזק אשר נגרם עקב טעות של העובד רק אם סכום הנזק אינו שנוי במחלוקת והעובד מסכים מפורשות ובכתב לניכוי הקונקרטי, כאשר ברור לו מראש מהו גובה הניכוי. אין תוקף להסכמה כללית מראש כדי לחייב עובד בנזקים עתידיים כלליים אותם עלול לגרום למעסיק.

על אילו נזקים מדובר?!

ישנם נזקים שמתרחשים מעצם טבעה של עבודה מסוג מסוים- למשל שבירת כלים במסעדה על-ידי מלצרים וטבחים, או שריטת מכונית על ידי נהגי תובלה. דרישה של מעסיק כי העובד ישלם קנס בשל נזקים כאלה בלא הסכמת העובד הינה דרישה בלתי חוקית. במידה שהמעסיק סובר כי הנזק נגרם עקב התרשלותו הבלתי סבירה של העובד, הוא רשאי לתבוע אותו בבית הדין- שם תוכרע שאלת רשלנותו, אחריותו של העובד וגובה הנזק לו גרם, אם בכלל. המעסיק אינו יכול להכריע על דעת עצמו בשאלות אלה ולדרוש קנסות בגובה כלשהו בהתבסס על החלטתו בלבד.

האם ניתן להטיל על עובד קנסות בשל הפרת התחייבות לתקופת עבודה מינימלית אצל המעסיק?

לעיתים, כאשר המעסיק מממן הכשרות והדרכות לעובד, מתבקש העובד לחתום על חוזה הקובע תקופת התחייבות מינימלית לעבודה אצל המעסיק. הסכמים מסוג זה קובעים קנסות שונים בכדי להרתיע עובד אשר מבקש לעזוב את מקום העבודה עוד בזמן ההכשרה או טרם סיום התקופה הקבועה בחוזה.

קניסת העובד כהחזר עלויות ההכשרה, תהיה חוקית אך ורק אם הקנס אכן מהווה החזר של עלויות ההדרכה בפועל ומשקף חלק יחסי של תקופת ההתחייבות לעומת תקופת העבודה אשר עבד בפועל. כך, במידה שעובד התחייב לעבוד אצל המעסיק במשך שנה אך עזב לאחר עשרה חודשים- אין זה סביר כי המעביד יקנוס אותו בגובה מלוא עלות ההכשרה, אלא רק בגובה של כשישית מעלות זו.

נגישות